RC Parken

 

logo

 

       Vedtægter for RC Parkens Modelflyveklub.

 

§ 1, Klubbens navn er RC Parkens Modelflyveklub. Klubben er stiftet i august 2008.

Hjemsted for klubben er Aabenraa kommune.


§ 2, Formålet for klubben er, at virke for medlemmernes mulighed for, at udøve

modelflyvning under kammeratlige og sociale forhold.


§ 3, 1. Som aktiv medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig

nærværende vedtægter.

  1. Enhver kan optages som passiv medlem.

  2. Bestyrelsen kan nægte en person optagelse, hvis den finder grund dertil.

  3. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis den finder grund dertil.

   Det er alle aktive danske medlemmer påbudt at være medlem af

   Modelflyvning Danmark.


§ 4, 1. Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 5 personer: Formand, kasserer, sekretær

og 2 menige medlemmer. Bestyrelsen kan efter behov vælge og indsætte en suppleant.

  1. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. Valgbar er ethvert medlem ,

   der er fyldt 18 år.

   Udskiftning af bestyrelsesmedlemmer gøres på følgende måde:

   De lige år 2 medlemmer.

   De ulige år 3 medlemmer.

  2. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

  3. Alle bestyrelsens afgørelser sker ved simpelt flertal dvs. mindst 3 stemmer.


§ 5, Klubbens kontingent og indmeldelsesgebyr fastsættes hvert år på den ordinære

generalforsamling.


§ 6, Klubbens bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt for de for klubben indgående

forpligtelser, for hvilke alene klubben hæfter med dens formue.

§ 7, 1. Al information til medlemmerne i RC Parkens Modelflyveklub vil foregå pr. mail,

Flyveklubbens forum, ved opslag i klubhuset, Facebook, Twitter, og på RC Parkens,

hjemmeside også i forbindelse med indkaldelse til den årlige generalforsamling som

afholdes i november hvert år.

Det er optil hvert enkelt medlem at søge den information man har brug for.

Indkaldelsen til generalforsamling skal varsles med mindst 14 dage.

  1. forslag der ønskes behandlet og bragt til afstemning på generalforsamlingen.

   Skal være formanden i hænde senest 7 dage før.

  2. Stemmeret har kun fremmødte aktive medlemmer, der har været aktiv medlem i

   mindst 3 måneder.

  3. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal.

   Ved stemmelighed er bestyrelsens stemmer afgørende, dog kræves til ændring

   af klubbens vedtægter 2/3 dele af de afgivende gyldige stemmer for forslaget.

   Generalforsamlingen er beslutningsdygtig. Når mindst halvdelen af bestyrelsen

   er tilstede. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

  4. Dagsorden for ordinær generalforsamling.

     1. Valg af dirigent.

     2. Aflæggelse af årsberetning.

     3. Fremlæggelse af det af bestyrelsen reviderede regnskab.

     4. Behandling af indkomne forslag.

     5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.

     6. Valg af bestyrelse.

     7. Eventuelt.


§ 8, 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det

fornødent, eller når mindst 1/2 dele af klubbens aktive medlemmer stiller skriftlige

krav herom med forslag til dagsordnen.

2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom

   er modtaget, den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.


§ 9, 1. Regnskabsåret løber fra 1. november til 31. oktober.

Seneste indbetaling af kontingent er d. 31.12. hvert år.

§ 10 , 1. Klubben kan kun opløses når 2/3 dele af de fremmødte medlemmer i 2 på

hinanden følgende ekstraordinær generalforsamlinger stemmer herfor.

2 I tilfælde af klubbens ophør fordeles klubbens formue blandt medlemmer i

   forhold til hvert enkelt medlems anciennitet.


Således er ændringer vedtaget af generalforsamlingen onsdag d. 27.11.13.

 

Kontakt os

Tilbage til toppen

Tilbage til forsiden

 

Copyright © 2008 RC Parken. Please respect the work we put into this.